ALV

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MÜPRO Belgium B.V.B.A. (verder genoemd MÜPRO), overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met MÜPRO anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door MÜPRO uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2.  Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen partijen en latere eenzijdige verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden en/of toevoegingen in briefwisseling worden door MÜPRO niet aanvaard zodat deze in geen geval de overeenkomst kunnen wijziging of aanvullen. Een gebeurlijk niet protest door MÜPRO kan geen vermoeden van aanvaarding impliceren.

1.3.  Deze algemene voorwaarden gelden ook voor bestellingen uit de MÜPRO-E-Shop. Door indiening van een bestelling per e-mail verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden van MÜPRO te accepteren. MÜPRO wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. De in het kader van de afhandeling benodigde gegevens van de opdrachtgever, in het bijzonder naam, adres en rekeninggegevens worden alleen voor eigen gebruik van MÜPRO opgeslagen en verwerkt.

2. Offertes

2.1.  Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend. De aanvaarding ervan door de opdrachtgever doet geen overeenkomst ontstaan tenzij onze daaropvolgende uitdrukkelijke wilsuiting daartoe.

2.2.  Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van MÜPRO zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, binden MÜPRO eerst, nadat deze door MÜPRO, dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

2.3.  De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door MÜPRO schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

2.4.  Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen - voor zover gebruikelijk - de kosten die MÜPRO heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

2.5.  De MÜPRO-E-Shop is een internetpresentatie van MÜPRO De MÜPRO-E-Shop biedt ondernemingen de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen voor aankoop van de MÜPRO producten waarvan wij op deze website een zo actueel mogelijke weergave betrachten. De MÜPRO-E-Shop is niet toegankelijk voor consumenten. 

2.6.  De weergave van de producten in onze MÜPRO-E-Shop vormt geen aanbod tot verkoop waarvan de aanvaarding een overeenkomst tot stand zou brengen, maar is een loutere weergave van ons productengamma. De besteller maakt door zijn bestelling per e-mail een hem verbindend aanbod tot aankoop kenbaar. Wij kunnen de bestelling door levering van het product of door een uitdrukkelijke mail met opdrachtbevestiging binnen twee weken na ontvangst van de bestelling aanvaarden, waardoor een koopovereenkomst tot stand komt. Zonder deze uitdrukkelijke aanvaarding komt geen verkoopovereenkomst tot stand. Aanvullingen en wijzigingen van een bestelling gelden als aanvaard indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk (ook per e-mail) bevestigen.

3. Wijzigingen in de overeenkomst

3.1.  Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van MÜPRO te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.

3.2.  MÜPRO behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

3.2.  Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door MÜPRO wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt MÜPRO geen verantwoordelijkheid.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1.  MÜPRO bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden uitgevoerd. Hij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

4.2.  MÜPRO is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5. Prijzen

5.1.  De prijzen van MÜPRO zijn netto en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen gelden in EURO, te vermeerderen met de geldende BTW of andere balastingen.

5.2.  De prijzen van MÜPRO zijn berekend voor levering ‘af bedrijf’ (‘ex works’ Incoterms 2012). Bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. De risico’s daaraan verbonden zijn ten laste van de opdrachtgever.

5.3.  Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

5.4.  De prijzen van de in de MÜPRO-E-Shop te bestellen producten zijn gebaseerd op de op het moment van bestelling in de actuele catalogus van MÜPRO aangegeven prijzen.    

5.5.  Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is MÜPRO gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

5.6.  Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan MÜPRO meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

6. Levering

6.1.  Levertijden (en reparatieduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.

6.2.  MÜPRO deelt een datum van levering mee aan de opdrachtgever op welk moment de goederen t.b.v. de opdrachtgever worden afgezonderd. Vanaf het moment van afzondering van goederen t.b.v. de opdrachtgever geldt dit als levering en wordt het risico overgedragen op de opdrachtgever. Levering gebeurt ‘af bedrijf’ (‘ex works’ Incoterms 2012).

6.3.  Wanneer door MÜPRO verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft MÜPRO het recht – ter keuze van MÜPRO – hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van MÜPRO op schadevergoeding jegens de koper of de opdrachtgever.

6.4.  Bij een reparatie vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen ten gunste van MÜPRO, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van MÜPRO noodzakelijk en/of wenselijk, is MÜPRO gerechtigd de vervangen materialen of goederen te (doen) vernietigen.

7. Zekerheidsstelling

7.1.  MÜPRO is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, een zekerheidstelling te eisen die voldoende is om de naleving van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te waarborgen.

7.2.  Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft MÜPRO het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of enige andere formaliteit geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan MÜPRO alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van MÜPRO.

8. Betaling 

8.1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan MÜPRO, hetzij via overboeking op een door MÜPRO aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of uiterlijk 48 uur na het verrichten van de diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist, zo ook betaling van tussentijdse voorschotten. Verrekening is niet toegestaan, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

8.2.  Bij aankopen anders dan tegen contante betaling, dient betaling door MÜPRO te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum.

8.3.  Bij betalingen per Creditcard zal afwikkeling van de betaling plaatsvinden via SECURA Services AG, Rudolf Diesel-Straße 3, CH-8404 Winterthur.

8.4.  Müpro Belgium B.V.B.A. behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen slechts een bepaalde betalingswijze te accepteren.

8.5.  Alleen kortingen die schriftelijk en uitdrukkelijk bepaald zijn, kunnen worden toegekend. Kortingen vervallen ingeval van laattijdige of onvolledige betaling.

9. Wanprestatie van de opdrachtgever

9.1.  Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet behoorlijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd wordt, opschorting van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan MÜPRO verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.

9.2.  Het onder 9.1. bedoelde bedrag wordt verhoogd met de intresten zoals bepaald in de wet betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02.08.2002 vanaf 30 dagen na factuurdatum, over het brutofactuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening, alsook met een forfaitair en onverminderbare schadevergoeding van 10%  op de hoofdsom, met een minimum van € 125,00.

9.3.  In de onder 9.1 bedoelde gevallen heeft MÜPRO eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van MÜPRO, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van MÜPRO dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

9.4.  Wanneer MÜPRO genoodzaakt is een onbetaalde factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau, e.d.) is MÜPRO gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door MÜPRO naar redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten zijnde maximaal 15% van de hoofdsom waarbij een minimum geldt van € 125,00 zulks vermeerderd met € 15,00 aan administratiekosten.

10. Recht van retentie

MÜPRO is gerechtigd om goederen die MÜPRO van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die MÜPRO besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1.  De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de opdrachtgever na de volledige voldoening door de opdrachtgever van al hetgeen door de opdrachtgever aan MÜPRO verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en de eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico's van het verlies over de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd. MÜPRO heeft het recht deze goederen ten alle zijden terug op te eisen. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, (i) is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te vervreemden, buiten bezit te stellen, te verpanden of de bezwaren met enig andere zekerheid, te verhuren of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te transformeren, of aard- en nagelvast te verbinden aan een onroerend goed; (ii) zal de opdrachtgever op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van MÜPRO. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn gehaald. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om MÜPRO onmiddellijk via e-mail en aangetekend schrijven te verwittigen van elke beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. De opdrachtgever draagt de zorgplicht met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector (met inbegrip van doch niet beperkt tot, bederf, verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan MÜPRO voor te leggen. De opdrachtgever verbindt er zich toe om MÜPRO per kerende te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal de identiteit van de eigenaar meedelen. De opdrachtgever zal MÜPRO per kerende en voorafgaand, in kennis stellen van haar intentie tot aanvraag van het faillissement, collectieve schuldenregeling, WCO (Wet op de continuïteit van de ondernemingen), vereffeningsprocedure of dreigen beslag of enige feitelijkheid die aanleiding kan geven tot haar faillissement, collectieve schuldenregeling, WCO, vereffeningsprocedure of dreigen beslag opdat MÜPRO gepaste maatregelen kan treffen tot bescherming van haar eigendom.

11.2.  Bij overtreding door de opdrachtgever van voorgaand lid zal deze aan MÜPRO een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1-maal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van MÜPRO op aanvullende schadevergoeding.

11.3.  In geval van een overeenkomst van koop- en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand- en breekschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ons aansprakelijk voor de volledige schade aan deze goederen die uit genoemde voorvallen voor MÜPRO ontstaat.

12. Overmacht

12.1.  MÜPRO is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van MÜPRO verleende opdrachten, indien dit het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog – in en buiten België –, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.

12.2.  In geval van een blijvende overmachtsituatie zal MÜPRO het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is doch naar verwachting langer zal duren dan 14 dagen, geldt het in lid 12.2. bepaalde.

13. Aansprakelijkheid

13.1.  Behoudens gebeurlijk andersluidende bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is MÜPRO niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.

13.2.  De aansprakelijkheid van MÜPRO strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien hij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van MÜPRO zich pleegt te verzekeren. Zonder dit beding zou MÜPRO niet contracteren. Het staat de opdrachtgever vrij desbetreffend bij MÜPRO te informeren i.v.m. de verzekeringsdekking alvorens te contacteren.

13.3.  MÜPRO heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.

14. Klachten

14.1.  Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door ons geleverde goederen waarvoor geen speciale garantie geldt kan

  • gedurende 24 uren na levering van de goederen of verstrekking van de diensten schriftelijk bij wijze van e-mail én aangetekend schrijven een klacht indienen met betrekking tot zichtbaar gebleken.
  • gedurende 8 dagen na levering van de goederen of verstrekking van de diensten schriftelijk bij wijze van e-mail én aangetekend schrijven een klacht indienen met betrekking tot onzichtbaar gebleken.

14.2.  Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal MÜPRO alsdan zorgdragen, in overleg met de opdrachtgever, voor vervanging of reparatie van de goederen dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten. Behoudens het bepaalde onder artikel 13.1 strekt onze waarborg zich in geen geval verder uit.

14.3.  Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na ontvangst daarvan worden ingediend. Latere klachten worden niet aanvaard.

14.4.  Het onder 14.1 bepaalde, geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

15. Garantie

15.1.  Op de door MÜPRO geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan MÜPRO is verleend en jegens MÜPRO wordt nagekomen.

15.2.  Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie-aanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan MÜPRO wordt vergoed.

16. Verjaring

16.1.  Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, met uitzondering van hetgeen hierboven is bepaald en met uitzondering van de wettelijke bepalingen dewelke de verjaringstermijn verkorten (bv. art. 1648 BW), na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid. Indien deze dag niet voldoende bepaald is dan geldt als begin van de verjaringstermijn de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zijn wij geen enkele waarborg of vrijwaring meer verschuldigd.

16.2.  In het geval als bedoeld onder art. 16.1 wordt de verjaringstermijn ter zake van de daar bedoelde klacht gestuit vanaf het moment dat de klacht wordt ingediend. De verjaringstermijn begint weer te lopen op het moment dat de klacht door MÜPRO schriftelijk wordt afgewezen.

17. Geschillen

17.1.  Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door ons gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend de rechtbanken bevoegd zijn van het gerechtelijke arrondissement waarin onze maatschappelijke zetel is gevestigd, zijnde het arrondissement Leuven.   

17.2.  Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopgedrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Stand 09/2021