Deelnamevoorwaarden Bonusprogramma

Deelnamevoorwaarden Bonusprogramma van MÜPRO Belgium B.V.B.A.

1. Deelname

1.1 Deelnamevoorwaarden

Voor deelname aan het bonusprogramma dient een bonusrekening te worden geopend, door registratie bij de MÜPRO E-shop. Door registratie bij de MÜPRO E-shop erkent de deelnemer uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze deelnamevoorwaarden en deze te aanvaarden.  De deelname is vrijwillig. Per klantnummer kan maar één bonusrekening worden geopend.

1.2 Deelnamegerechtigde

Deelnamegerechtigd is de hoofdgebruiker van de geregistreerde MÜPRO-klant, met vestigingsplaats in België. Er bestaat geen recht op aanspraak tot toelating aan het bonusprogramma. MÜPRO behoudt zich bovendien het recht voor, ook zonder opgave van redenen, de opening van een bonusrekening te weigeren, of deelnemende klanten aan het bonusprogramma achteraf uit te sluiten.

1.3 Aanvang van de deelname

De deelname aan het bonusprogramma begint met de opening van een bonusrekening.

2. Bonuspunten

2.1 Algemeen

Deelnemende klanten kunnen bij aankoop van produkten in de MÜPRO E-shop bonuspunten verzamelen. Verkregen bonuspunten worden als tegoed op de bonusrekening bijgeschreven. Bonuspunten of de bonusrekening zijn niet overdraagbaar aan derden. De omrekening of uitbetaling van bonuspunten in contant geld, of enig ander gebruik van de bonuspunten of bonusrekening is uitgesloten. Met name is ook na beëindiging van de deelname aan het bonusprogramma verkoop, omruil of aanbieding van bonuspunten ter veiling niet toegestaan.

2.2 Het verzamelen van bonuspunten

Bonuspunten worden verzameld bij bestellingen in de MÜPRO E-shop en worden als tegoed bijgeschreven op de bonusrekening van de klant, indien deze klant aan het bonusprogramma deelneemt. Het aantal bonuspunten wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de netto-omzet in de MÜPRO E-shop. In geval van ruiling, retournering of onjuiste levering van produkten, worden de bijgeschreven bonuspunten gestorneerd.

2.3 Saldo van de bonuspunten

De deelnemende klant kan het actuele saldo van de bonuspunten in de MÜPRO E-shop inzien. Reclamaties over het saldo van de bonuspunten moeten binnen 4 weken vanaf de boekingsdatum schriftelijk aan MÜPRO worden gemeld.

2.4 Inwisseling van bonuspunten

Nadat de deelnemende klant zich bij het MÜPRO bonusprogramma heeft geregistreerd, en op zijn bonusrekening  voldoende bonuspunten als tegoed zijn bijgeschreven, kunnen verzamelde bonuspunten als korting worden ingewisseld.

2.5 Verval van bonuspunten

Verzamelde bonuspunten moeten binnen 12 maanden vanaf de boekingsdatum van de bestelling worden ingewisseld. Niet ingewisselde bonuspunten vervallen zonder aanspraak op vervanging en kunnen worden ingewisseld.

2.6 Veranderingen, beëindiging van het bonusprogramma

MÜPRO behoudt zicht het recht voor op enig moment veranderingen of aanvullingen op de deelnamevoorwaarden, het bonusprogramma of beschreven gang van zaken door te voeren en het bonusprogramma, zonder opgave van redenen, op enig moment te beëindigen of door een ander programma te vervangen. Een beëindiging of wijziging wordt tijdig in de MÜPRO E-shop of per e-mail bekend gemaakt. Het recht tot inwisseling van bonuspunten vervalt nadat 6 maanden na het einde van het bonusprogramma zijn verstreken.

2.7 Opzegging door de deelnemende klant

De deelnemende klant kan zijn deelname aan het bonusprogramma door opzegging jegens MÜPRO op enig moment, ook zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen beëindigen. Met de opzegging eindigt de deelname van de deelnemende klant aan het bonusprogramma. Het recht op inwisseling van bonuspunten vervalt direct met de beëindiging van de deelname door de deelnemende klant aan het bonusprogramma.

3. Aansprakelijkheid

MÜPRO is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van schade, die voor de deelnemende klant of derden in samenhang met de deelname aan het bonusprogramma zou kunnen ontstaan, hieronder begrepen immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Er bestaat echter geen beperking in aansprakelijkheid in geval van opzet of grove nalatigheid, of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, ook in geval van beperkte nalatigheid. Ingeval van wettelijk niet uitsluitbare aansprakelijkheidsgronden is de aansprakelijkheid van MÜPRO in ieder geval beperkt tot de daardoor aantoonbare, en voorzienbare zaaks- en vermogensschade. Elk verdergaande aansprakelijkheid tot schadevergoeding is, met uitzondering van de bepalingen van de  productaansprakelijkheid, uitgesloten.

4. Persoonsbescherming

MÜPRO zal in het kader van het bonusprogramma persoonsgegevens van de deelnemer verzamelen. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn: functie, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en interesses. De deelnemer geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling . De persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. MÜPRO treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de deelname aan het MÜPRO klantenbonusprogramma en direct marketing van MÜPRO.  De deelnemer heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van MÜPRO. Hij kan hiertoe schriftelijk een aanvraag indienen bij MÜPRO. De deelnemer kan zich ook verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door MÜPRO hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van MÜPRO. MÜPRO neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de deelnemer meegedeelde gegevens te waarborgen. De deelnemer erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico’s is. De deelnemer erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de deelnemer zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op MÜPRO kan worden verhaald.

5. Slotbepaling

5.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen die samenhangen met het bonusprogramma, met name het aangaan, de werking en de beëindiging.

Ten aanzien van geschillen die rijzen naar aanleiding van het aangaan, de werking en of de beëindiging van het bonusprogramma, zullen uitsluitend de rechtbanken bevoegd zijn van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van MÜPRO is gevestigd.

5.2 Salvatorische clausule

Voor zover enige bepaling uit deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, behouden de overige bepalingen hun geldigheid. De ongeldige bepaling moet geacht worden te zijn vervangen door een bepaling, die de bestemming en het doel van de ongeldige bepaling op rechtsgeldige wijze commercieel het nauwste benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele onderwerpen die ongeregeld zijn.

Datum: September 2021